18 Jun 2017

ความสัมพันธ์ไทย - อเมริกา ในด้านอื่น ๆ

บทความโดย K. NETNUALYAI
อเมริกา

                                               ความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ 

16 Jun 2017

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับสหรัฐอเมริกา

บทความโดย K. NETNUALYAI
ดฟไ

                                 ประวัติความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา

16 Jun 2017

บทบาทของไทยใน ARF

บทความโดย K. NETNUALYAI
ARF

        ไทยมองว่า ARF1 เป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยที่ไทยและอาเซียนตระหนักดีว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยลำพัง หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น อาเซียนจึงต้องใช้ประโยชน์จาก ARF ในการส่งเสริมให้ประเทศนอกภูมิภาคมีส่ว

16 Jun 2017

ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน

บทความโดย K. NETNUALYAI
ARF

      ในด้านการเมืองและความมั่นคง1 อาเซียนได้มุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคตลอดมา โดยได้มีการจัดทำและผลักดันให้ทุกประเทศในภูมิภาคให้ความสำคัญและยึดมั่นในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC) ปี ค.ศ. 1976 ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์

ห้องแสดงภาพ

ติดต่อสอบถาม

คำถามทั่วไป

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนำบทความไปใช้ประโยชน์

contact@shaibor.com