19 Aug 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศเวียดนาม

บทความโดย K. NETNUALYAI
เวียดนาม

       สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศเวียดนามนั้น ส่วนใหญ่ยังคงสงบ เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในการแสดงออกทางการเมือง อีกทั้งเวียดนามเป็นประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์  รัฐบาลเวียดนามกล่าวว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาล ถือเป็นกลุ่มก่อการร้าย เนื่องจากกลุ่มต่อต้านนี้สร้างความเสียหายต่อระบบการปกครองของ   เวียดนาม อีกทั้งกา

ห้องแสดงภาพ

ติดต่อสอบถาม

คำถามทั่วไป

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนำบทความไปใช้ประโยชน์

contact@shaibor.com