ที่มาที่ไปความสัมพันธ์ สหรัฐอเมริกา – สาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ads

 

จีน

หลังจากที่จีนได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 ทำให้สหรัฐอเมริกาตกใจมากเนื่องจากคอมมิวนิสต์ ได้รับชัยชนะซึ่งเป็นที่แผ่ขยายไปในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสหรัฐอเมริกาพยายามสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ดังนั้นแล้วจึงก่อความสัมพันธ์ระดับขั้วอำนาจจากเดิมที่มี 2 ขั้วอำนาจ คือ สหรัฐอเมริกา กับอดีตสหภาพโซเวียต แต่หลังจากการที่ สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาประเทศขึ้นทำให้เกิด 3 ขั้วอำนาจ นั่นคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และอดีตสหภาพโซเวียต และที่สำคัญในระยะหลัง สาธารณรัฐประชาชนจีนกับอดีตสหภาพโซเวียตเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน ทำให้อเมริกามองเห็น จึงควรที่จะเข้าไปมีความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่แทนจีนไต้หวันที่ในอดีต สหรัฐอเมริกาเคยให้การรับรอง และสนับสนุนไต้หวันตลอดมา เพื่อเป็นการถ่วงดุลกับอดีตสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกาจึงมีนโยบายริเริ่มใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ทางการฑูต และสาธารณรัฐประชาชนจีนเองก็เชิญนักกีฬาปิงปองของสหรัฐอเมริกาไปแข่งขันใน สาธารณรัฐประชาชนจีนจนเรียกว่า การทูตปิงปอง1 และสหรัฐอเมริกาเองก็สนใจที่จะปรับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาในการเมืองระดับโลก คือ สามารถโดดเดี่ยวและกดดันสหภาพโซเวียตให้ยอมประนีประนอมกับสหรัฐอเมริกาและในระดับภูมิภาคและในที่สุดความสัมพันธ์ สหรัฐอเมริกา- สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน แห่งสหรัฐอเมริกาได้ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 1972 และสหรัฐอเมริกาให้การยอมรับ สาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่นดินใหญ่และตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันลง อีกทั้งสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาเป็นสมาชิกสหประชาชาติแทนไต้หวันในฐานะสมาชิกถาวรแห่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีสิทธิอำนาจในการใช้สิทธิวีโต้ (Veto) หรือการใช้สิทธิยับยั้ง

จากการเริ่มต้นดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่มาของความสัมพันธ์ของ สาธารณรัฐประชาชนจีน – สหรัฐอเมริกา


                                                                                                               เชิงอรรถ

      1การทูตปิงปอง (Ping Pong Diplomacy) เป็นนโยบายที่จีนใช้ในการเปิดสัมพันธ์ กับอเมริกา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ดูที่ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน, เส้นทางมหาอำนาจ น.331

ads

Leave a Comment

Your email address will not be published.

ads

You may like

ads
In the news
Load More
ads