สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศลาว

19 Aug 2017
บทความโดย K. NETNUALYAI
ลาว

        สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศลาวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันค่อนข้างสงบแทบไม่ค่อยมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยนัก ส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลลาวมองว่าเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลเสียมากกว่า เช่นกลุ่มม้ง ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในลาวที่ทำการต่อสู้กับรัฐบาลลาวนับแต่ประเทศลาวได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี ค.ศ. 1975 ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการกระทำของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวโดยเฉพาะกลุ่มม้ง ทั้งนี้ ในนครหลวงเวียงจัน มีเหตุลอบวางระเบิดหลายครั้ง1   และการปะทะต่อสู้บนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ระหว่างกองกำลังรัฐบาลและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาว จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลลาวเพิ่มมาตรการ การรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มงวดอีกทั้งการแสวงหาความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทย เนื่องจากมีกลุ่มชาวม้งอพยพมาตั้งถิ่นฐานในไทยเป็นจำนวนมาก  
    ทั้งนี้สถานการณ์โดยรวมแล้วลาวสามารถป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายภายในประเทศและรัฐบาลลาวเองมีมุมมองเกี่ยวกับการก่อการร้ายแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกล่าวว่ากลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลลาวคือกลุ่มก่อการร้าย เพราะทำให้ประเทศเกิดความเสียหายและส่งผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาลลาวเป็นอย่างมาก 

 

                                                                              เชิงอรรถ

   1ชลาพรรณ ชัชโชติช่วง, “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในรอบ 2547”,  โยธินปริทรรศน์(กรุงทพฯ : กรมข่าวทหารบก , 2547) , หน้า 63.

Image
ลาว

ห้องแสดงภาพ

ติดต่อสอบถาม

คำถามทั่วไป

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนำบทความไปใช้ประโยชน์

contact@shaibor.com